Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

ul. Pyzderska 75
62-410 Zagórów
tel. 63 276 11 13
e-mail: [email protected]
Strona WWW

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie jest placówką progresywną, dostosowującą ofertę kształcenia do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz rynku pracy. W 2018 roku nasza szkoła została laureatem konkursu Wielkopolska Szkoła Roku organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Budynek szkoły posiada nowoczesne wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych. Mamy pracownie informatyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, a także laboratorium językowe. Kształcimy przyszłych pracowników branży IT , turystycznej , rolniczej oraz wielu innych. W 2021 uzyskaliśmy akredytacje Erasmus + w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Branżowa szkoła I stopnia
L.p. Nazwa zawodu
1. Mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych-834103

Kwalifikacje :

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Jeśli interesujesz się rolnictwem, maszynami rolniczymi, lubisz pracę na świeżym powietrzu, albo po prostu masz dużo energii i ochoty na nowe wyzwania, wybierz zawód mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych.

Uczeń kształcący się w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych nabywa niezbędnych umiejętności, które będą mu pomocne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Zajęcia teoretyczne, zarówno przedmiotów zawodowych, humanistycznych czy przyrodniczych, prowadzone są w profesjonalnych salach dydaktycznych.

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają zajęcia z obróbki skrawaniem, kucia kowalskiego, obróbki ręcznej i blacharni, spawania elektrycznego i gazowego oraz naprawy, obsługi, eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych.

Dodatkowe  uprawnienia : prawo jazdy kategorii B i T, uprawnienia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, kurs spawania metodą MAG ,kurs na wózki widłowe, kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Nauka w tym oddziale trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, które pozwalają na przejmowanie gospodarstw rolnych, zakup ziemi, korzystanie ze wszystkich programów unijnych, a także na podejmowanie pracy w branży mechanizacyjnej i metalurgicznej.

 

 

2. KLASA WIELOZAWODOWA 

Jeśli chciałbyś zostać fachowcem – mistrzem w swoim zawodzie, albo już wiesz, że będziesz kucharzem, sprzedawcą, fryzjerem, czy może mechanikiem, elektrykiem lub murarzem to szkoła stworzona właśnie dla Ciebie. Umożliwia Ci zdobywanie wiedzy ogólnej i praktycznej nauki zawodu u wybranego przez Ciebie pracodawcy.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole branżowej I stopnia – klasa wielozawodowa można kształcić się w różnorodnych zawodach w cyklu trzyletnim. Młodociany pracownik odbywa praktyki u pracodawcy zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W określone dni tygodnia młodociany pracownik odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Kształcenie zawodowe teoretyczne młodociani pracownicy realizują w każdym roku nauki w terminie jednego miesiąca w Ośrodkach Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego.

Pamiętaj jednak o tym, że żebyśmy mogli Cię przyjąć do szkoły, konieczne jest potwierdzenie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od przyszłego pracodawcy.

Najpopularniejsze zawody :

·         sprzedawca,

·         mechanik pojazdów samochodowych,

·         fryzjer

·         kucharz

·         lakiernik

·         blacharz samochodowy

·         elektryk

·         ślusarz

·         elektromechanik pojazdów samochodowych

·         stolarz

·         murarz-tynkarz

·         monter sieci i instalacji sanitarnych

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych

 

Technikum
L.p. Nazwa zawodu
1.  

Technik teleinformatyk – 351103

Przedmioty rozszerzone:  matematyka

Kwalifikacje :

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych                                 oraz administrowanie  systemami operacyjnymi

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie   sieciami rozległymi  

 

Jeżeli interesujesz się informatyką, nowinkami technicznymi, chcesz być specjalistą o dużych kwalifikacjach zawodowych, łączącym umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji, budować sieci teleinformatyczne oraz komputerowe, obsługiwać urządzenia sieciowe oraz nadzorować ich pracę – to teleinformatyka jest dla Ciebie!

Praca w zawodzie technik teleinformatyk stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów z branży IT.

Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz informatyki, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz sieciowe a także w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

Do zadań technika teleinformatyka należy chociażby projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

Urządzenia i systemy teleinformatyczne w obecnych czasach charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od teleinformatyka umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.

 Absolwenci technikum teleinformatycznego mogą wykonywać prace na stanowiskach:

·         monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,

·         konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych,

·         sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,

·         projektantów i administratorów sieci komputerowych,

·         techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy oraz samodoskonalenia. Istnieje ciągła potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji.

Absolwent teleinformatyki będzie samodzielnie potrafił naprawić, zmodernizować, uruchomić sprzęt komputerowy, zbudować sieć informatyczną w firmach, uruchomić telefonię stacjonarną lub VoIP oraz zaprogramować routery lub przełączniki zarządzalne. Uczniowie kształcący się na tym kierunku jako jedyni w powiecie słupeckim mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach CCNA R&S – CISCO Networking Academy, największego producenta sprzętu sieciowego na świecie, które dają dodatkowe możliwości zatrudnienia oraz cenne kwalifikacje zawodowe!  Zatrudniamy nauczycieli , którzy są egzaminatorami ECDL Core.

Od 2019 roku uczniowie mogą brać udział również w kursach doskonalących na platformie OSE IT-Szkoła!

 

Absolwent technikum teleinformatyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         Uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich.

·         Projektowania, wykonywania oraz konfigurowania sieci komputerowych.

·         Montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych.

·         Instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych.

·         Administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

·         Transmitowania danych w sieci.

·         Konfigurowania i eksploatowania urządzeń i usług sieciowych.

·         Wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych.

·         Konfigurowania i eksploatowania urządzeń teletransmisyjnych.

·         Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

·         Projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych.

·         Konfigurowania i pomiaru systemów i sieci transmisyjnych.

·         Naprawy, modernizacji i obsługi sprzętu komputerowego.

·         Budowy sieci informatycznych w firmach.

·         Uruchamiania telefonii stacjonarnej lub VoIP;

·         Programowania routerów lub przełączników zarządzalnych.

Przedmioty zawodowe w teleinformatyce to:

·         Elektrotechnika i elektronika,

·         Technika cyfrowa,

·         Systemy komutacyjne,

·         Systemy transmisji danych,

·         Sieci komputerowe,

·         Rysunek techniczny,

·         Pomiary elektryczne i elektroniczne,

·         Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,

·         Systemy komputerowe,

·         Konfiguracja systemów komutacyjnych,

·         Montaż i użytkowanie systemów transmisji danych,

·         Konfiguracja urządzeń sieciowych,

·         Administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi,

·         Bezpieczeństwo i higiena pracy,

·         Język obcy zawodowy,

·         Działalność gospodarcza,

·         Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

 

Absolwent technikum może kontynuować naukę na studiach inżynierskich oraz magisterskich na uczelniach wyższych, politechnikach na kierunku informatyka w specjalizacjach sieci komputerowe, teleinformatyka, telekomunikacja.

 

2. Technik Organizacji Turystyki 422104

Przedmiot rozszerzony: geografia

Kwalifikacje :

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Jeśli jesteś pasjonatem podróży, marzysz o odkrywaniu nowych miejsc, poznawaniu innych kultur to wybierz technikum organizacji turystyki.

U nas poznasz tajniki organizowania imprez i usług turystycznych, profesjonalnej obsługi klienta, analizowania potrzeb turystów oraz sporządzania atrakcyjnych ofert spełniających najbardziej wymagające oczekiwania.

Uczeń kształcący się w technikum organizacji turystyki otrzyma oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej także praktyczne umiejętności, które będzie mógł doskonalić w trakcie odbywania praktyk zawodowych krajowych lub zagranicznych.

Jakie powinien posiadać cechy i umiejętności technik organizacji turystyki: 

·         łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych

·         ciekawość świata

·         otwartość i kreatywność

·         przedsiębiorczość i odpowiedzialność

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi turystyczne, hotelarskie, dlatego też absolwenci naszej szkoły mają szerokie możliwości zatrudnienia w:

·         biurach podróży,

·         agencjach turystycznych,

·         ośrodkach informacji turystycznej,

·         hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych itp.,

·         urzędach administracji państwowej,

·         organach administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki,

·         fundacjach i stowarzyszeniach

Uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki zdobędzie następujące umiejętności:  

·         planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,

·         sporządzania programów imprez,

·         planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji poszczególnych usług,

·         prowadzenia informacji turystycznej,

·         opracowywania materiałów promocyjnych: ulotek, broszur, katalogów,

·         prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,

·         posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.

 

Dodatkowe atuty kierunku

·         uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach projektów unijnych i zdobycia międzynarodowych certyfikatów. Do tej pory nasi uczniowie nabywali umiejętności praktyczne  we Włoszech, Walencji,  Hiszpanii oraz Grecji

·         uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach, rajdach, wyjściach, zajęciach terenowych,

·         uczniowie technikum mogą zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności na organizowanych przez szkołę certyfikowanych  kursach np. animatora czasu wolnego czy pilota wycieczek.

 

3. Technik geodeta -symbol zawodu 311104

Przedmiot rozszerzony: geografia

 

Kwalifikacje:

 

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 

 

Jeśli jesteś osobą  mającą wszechstronne zainteresowania, chętnie pracujesz w zespołach wieloosobowych, lubisz połączenie pracy w terenie  z pracą w biurze, marzysz o ciekawej pracy zawodowej –ten zawód jest dla Ciebie.

Wybierz  Technikum Geodezyjne w ZSOiZ w Zagórowie.

Technik geodeta to obecnie bardzo  atrakcyjny  zawód na polskim rynku pracy. Nasza szkoła przygotuje Cię do prowadzenia  prac związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowywaniem wyników tych pomiarów; sporządzaniem kosztorysów geodezyjnych; wytyczeniem projektowanych obiektów budowlanych i ich elementów; prowadzeniem dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac; wykonywaniem geodezyjnej obsługi budowy budynków, dróg, mostów i zakładów przemysłowych; obsługą administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami.

Ponadto zdobędziesz niezbędne umiejętności takie jak: obsługa nowoczesnych instrumentów pomiarowych np. Tachimetr, GPS, ale również klasycznych teodolit, niwelator optyczny, obsługa programów komputerowych stosowanych w geodezji: C-geo, Winkalk ,MapaSG, Mikromap, Microstation , nauczysz się również sporządzania map w   postaci analogowej oraz cyfrowej. Technik geodeta jest to zawód nauczany przez pięć lat.

 

 

Liceum
L.p. Profil humanistyczno-przyrodniczy

Profil  ścisły 

 

1.  

Jeśli masz szerokie zainteresowania, lubisz się uczyć i chcesz gruntownie rozszerzyć swoją wiedzę ogólną, którą w przyszłości rozwiniesz na studiach wyższych, wybierz nasze liceum ogólnokształcące; Liceum Ogólnokształcące to szkoła o czteroletnim okresie nauczania dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu dojrzałości, uzyskanie świadectwa maturalnego, które jest przepustką na studia wyższe.

 

Uczeń ma do wyboru  jeden z dwóch wariantów w zakresie przedmiotów rozszerzonych ;

 

Profil humanistyczno-przyrodniczy :

 

I wariant: język polski, biologia, język angielski

II wariant: język polski, geografia, matematyka

 

Profil  ścisły  :

 

I wariant: biologia, chemia, język angielski

II wariant: matematyka, chemia, geografia

 

Przedmioty w zakresie podstawowym są realizowane dla całej klasy, natomiast przedmioty rozszerzone realizowane są w mniejszych grupach.

Dbamy o to aby nasi uczniowie osiągali sukcesy w obszarze edukacyjnym i społecznym. Nasi absolwenci to wykształceni, kreatywni ludzie gotowi sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Dużą wagę w naszym liceum przykładamy do nauki języków obcych ,dlatego zajęcia językowe odbywają się w nowoczesnym laboratorium, ;w 2021 roku uczniowie  naszego liceum wyjechali bezpłatnie do Portugalii w ramach projektu unijnego. Priorytetem są również przedmioty przyrodnicze więc oferujemy uczniom ;kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy niezbędny do pracy w wielu branżach, zakończony otrzymaniem certyfikatu. Jedyni w województwie posiadamy laboratorium glebowe , w którym pod honorowym patronatem UP w Poznaniu uczniowie liceum mogą rozwijać swoje pasje naukowe. Współpracujemy z renomowanymi uczelniami wyższymi z całego kraju UAM, UW, UJ, UŁ.

Wybierając nasze LO, możesz być pewien, że;

•        będziesz się uczyć w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku

•        będziesz mógł realizować swoje pasje poprzez udział w kołach zainteresowań, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych ;

•        w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska – 80% nauczycieli to egzaminatorzy na egzaminach maturalnych i zawodowych;

•        profesjonalizm pracowników zagwarantuje Ci podmiotowe i życzliwe traktowanie;

•        w naszej szkole zawsze będziesz czuł się bezpiecznie;

•        wspaniała atmosfera zapewni Ci nawiązanie nowych przyjaźni;

Jednym słowem, drugiej takiej szkoły nie ma w okolicy!;

Dołącz do nas, a nie będziesz żałował!;

LO ZSOiZ to szkoła właśnie dla Ciebie !

 

Zajęcia dodatkowe :język hiszpański , zespół tańca ludowego i nowoczesnego , zespół muzyczny ,kursy i szkolenia realizowane w ramach projektów unijnych, kursy w ramach programu „IT szkoła”, sekcje sportowe ,koło dziennikarskie ,strzelectwo sportowe , koło wolontariatu , koło HDK PCK ,zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Sukcesy szkoły: Laureat konkursu Wielkopolska Szkoła Roku 2018 ,  I miejsce w 2019r. i wyróżnienie w 2020r.  w  wojewódzkim  konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” i III miejsce  w konkursie  „Pokaż  klasę – bądź  Ekologiczny.   I miejsce w konkursie „ Z EKOlogią nam  po drodze” Młodzieżowy Kongres Klimatyczny w 2021r. organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:(nagroda główna 15  tys. zł )Uzyskanie akredytacji  w programie „Erasmus+” w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego. Umożliwi to w latach 2021-2027 korzystanie z uproszczonej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów, dzięki temu szkoła będzie regularnie otrzymywać środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków.

Nowoczesne wsparcie techniczne: klasopracownie przedmiotowe i nowoczesne laboratorium językowe,  wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny ,trzy bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe, Internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły ,hala sportowa ,e-dziennik , laboratorium glebowe, m-legitymacje

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie